Regulamin świadczenia usług internetowych

Ważny od dnia 2010-12-27

Rozdział I. Postanowienia ogólne i słowniczek.

§1

Pojęcia użyte w tekście Regulaminu Świadczenia Usług, zwanego dalej „Regulaminem”, oznaczają:

1. „Operator” – PROGRES Arkadiusz Krupka z siedzibą: 64-850 Ujście, ul Ogrodowa 37 – działający na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którego przedmiot działalności stanowi między innymi: prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej, związanej ze świadczeniem usług dostępu do Internetu i transmisją danych;

2. „Abonent” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona i działająca zgodnie z przepisami prawa, która podpisała z Operatorem „Umowę o świadczenie Usług Internetowych”;

3. „Przedstawiciel” – osoba upoważniona, legitymująca się pisemnym pełnomocnictwem do zawarcia umowy lub wykonania prac instalacyjno-serwisowych wystawionym przez Operatora;

4. „Usługi Internetowe” – usługi dostępu do sieci Internet świadczone przez Operatora polegające na przyłączeniu Urządzeń Abonenckich (komputera lub komputerów) do sieci Operatora, za pomocą kabla UTP kat 5 lub radiolinii.

5. „Umowa” – Umowa O Świadczenie Usług Internetowych (będąca podstawą korzystania z usług Operatora), której integralną częścią są postanowienia Regulaminu oraz Cennika,

6. „Cykl Rozliczeniowy” – okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia Usług Internetowych, rozpoczynający się z pierwszym dniem miesiąca i kończący ostatniego dnia miesiąca, niezależnie od ilości dni w danym miesiącu,

7. „Cennik” – zestawienie cen za Usługi Internetowe oraz inne usługi świadczone przez Operatora.

8. „Rachunek” – dokument księgowy, na podstawie którego Abonent uiszcza Operatorowi opłaty za usługi świadczone przez Operatora;

9. „Opłata Abonamentowa” – stała opłata ponoszona przez Abonenta z tytułu świadczenia Usług Internetowych i możliwości korzystania z usług Operatora w zakresie i wysokości określonej w Cenniku;

10. „Zlecenie Instalacji” – dokument, w którym wyszczególnione są wykonane przez Operatora usługi jednorazowe, Opłaty Abonamentowe, data uruchomienia Usług Internetowych oraz wykaz Urządzeń zainstalowanych u Abonenta przez Operatora;

11. „Urządzenia własne Abonenta” – urządzenia, które nie stanowią własności Operatora, zainstalowane w nieruchomości lub lokalu Abonenta (komputer, telefon, karta sieciowa, itp.);

12. „Urządzenia Abonenckie” – urządzenia, które Abonent otrzymuje od Operatora i po podpisaniu Umowy oraz dokonaniu przez Abonenta Opłaty Instalacyjnej stanowią własność Abonenta i zainstalowane są w nieruchomości lub lokalu Abonenta w celu świadczenia usługi (antena, Access Point Client, kable, złączki itp.);

13. „Urządzenia” – urządzenie transmisyjne, zainstalowane kable i inny sprzęt niezbędny do świadczenia Usług Internetowych, nie będący Urządzeniami Abonenckimi i pozostający własnością Operatora przez cały czas obowiązywania Umowy, a także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu;

14. „Usterka” – wada techniczna, która nie uniemożliwia całkowicie świadczenia Usług Internetowych przez Operatora, a jedynie powoduje pogorszenie jakości;

15. „Awaria” – uszkodzenie Urządzeń całkowicie uniemożliwiające świadczenie Usług Internetowych, z wyłączeniem przerw spowodowanych koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz wynikających z działania Siły Wyższej;

16. „Siła Wyższa” – zdarzenie, którego wystąpienia nie można było w konkretnej sytuacji przewidzieć i niemożliwe do zapobieżenia przy użyciu normalnych środków (uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, awarie sieci TP S.A. itp.);

17. „Tytuł Prawny” – prawo własności, użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, użytkowanie, służebność mieszkania, prawo dożywocia, dzierżawa, najem, użyczenie;

18. „Inni Operatorzy” – operatorzy telekomunikacyjni, do których sieci podłączony jest Operator, zapewniający dostęp do sieci Internet poprzez własne łącza wyjściowe, także operatorzy telekomunikacyjni którzy wydzierżawiają kabel Operatorowi lub Abonentowi;

19. „Dzierżawa Kabla” – dzierżawa kabla od Innego Operatora, polegająca na zestawieniu łącza kablowego od Abonenta do Operatora (dzierżawa dokonywana bezpośrednio przez Abonenta lub przez Operatora dla Abonenta);

20. „Rejestracja Domeny Adresowej” – rejestracja adresu internetowego Abonenta przez Operatora lub Abonenta w instytucji administrującej daną domeną;

21. „Strona www” – prezentacja w postaci dokumentów tekstowych i graficznych, znajdująca się na serwerze Operatora i dostępna w sieci Internet;

22. „Serwer Wirtualny” – powierzchnia dyskowa na serwerze Operatora wykupiona przez Abonenta z przeznaczeniem na Stronę www;

23. „Łącze Stałe” – łącze zestawione poprzez dzierżawę kabla lub urządzeń radiolinii, łączące Abonenta z Operatorem za pomocą Urządzeń znajdujących się na zakończeniach łącza;

24. „Pakiet Usług” – zestaw Usług Internetowych wyszczególnionych w Cenniku.

§2

1. W Umowie Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług Internetowych, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i Umowy, a w szczególności do terminowego uiszczania Opłat Abonamentowych.

2. Abonent może zawrzeć Umowę z Operatorem osobiście lub przez należycie umocowaną osobę.

§3

1. Opłaty Abonamentowe, podane są w Cenniku Operatora.

§4

Operator zastrzega sobie prawo do posługiwania się osobami trzecimi przy wykonywaniu Zobowiązań wynikających z Umowy.

Rozdział II. Świadczenie Usług Internetowych

§5

Operator zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia na Usługi Internetowe po sprawdzeniu możliwości technicznych zestawienia Łącza Stałego.

§6

1.Abonent wyraża zgodę na instalację i eksploatację Urządzeń w nieruchomości lub lokalu, w stosunku do którego przysługuje mu Tytuł Prawny.

2. Abonent, któremu nie przysługuje Tytuł Prawny, albo u którego zainstalowanie Urządzeń lub zestawienie Łącza Stałego jest uzależnione od uprzedniej zgody osoby posiadającej Tytuł Prawny, jest zobowiązany do uzyskania takiej zgody.

§7

1. Abonent, wyrażając zgodę, o której mowa w §6, wyraża zgodę na przeprowadzenie kabla, wiercenie niezbędnych otworów w ustalonych miejscach oraz mocowanie odpowiedniego wyposażenia.

2. Do obowiązków Przedstawiciela nie należy dokonywanie czynności przygotowania nieruchomości lub lokalu do instalacji Urządzeń i nie ponosi on w tym zakresie odpowiedzialności za szkodę wynikłą z zaniedbania Abonenta.

§8

Podczas montażu Urządzeń, w lokalu winien przebywać Abonent lub upoważniona przez niego osoba.

§9

Pracownicy ekipy technicznej, zestawiający Łącze Stałe lub instalujący Urządzenia Abonenckie nie są upoważnieni do jakichkolwiek czynności związanych z obsługą lub naprawą Urządzeń Własnych Abonenta. W przypadku, gdy montaż Urządzeń Abonenckich jest połączony z dodatkowymi nakładami materiałowymi lub czasowymi, Operator jest uprawniony do pobrania dodatkowej opłaty instalacyjnej według kosztorysu przedstawionego Abonentowi i zaakceptowanego przez niego przed rozpoczęciem prac instalacyjnych.

§10

Wszelkie modyfikacje i naprawy Urządzeń mogą być dokonywane wyłącznie przez Przedstawicieli.

Rozdział III. Opłaty za Usługi Internetowe.

§11

1. Na podstawie podpisanego przez Abonenta Zlecenia Instalacji, zostaje wystawiona Abonentowi Faktura VAT.

2. Data podpisania przez Abonenta Umowy Abonamentowej jest datą rozpoczęcia świadczenia Usług Internetowych, co jest jednoznaczne z rozpoczęciem naliczania Opłaty Abonamentowej.

3. Jeżeli uruchomienie Usług Internetowych nastąpiło w trakcie Cyklu Rozliczeniowego, wysokość Opłaty Abonamentowej nalicza się mnożąc ilość dni pozostałych do końca Cyklu Rozliczeniowego przez 1/30 Opłaty Abonamentowej.

§12

1. Opłaty Abonamentowe są pobierane z góry.

2. Abonent zobowiązany jest opłacać terminowo Opłaty Abonamentowe każdego miesiąca w terminie 14-tu dni od daty wystawienia Faktury VAT za świadczone usługi.

3. Abonent może regulować Opłaty Abonamentowe przelewem na konto nr: 14 1140 2004 0000 3802 3140 4471

4. Abonent może regulować Opłaty Abonamentowe gotówką w siedzibie Operatora.

§13

W przypadku powstania zwłoki w uiszczaniu Opłaty Abonamentowej, Operator może pobrać odsetki ustawowe za okres pozostawania w zwłoce, może odłączyć Abonenta od sieci, może pobrać Opłatę za przygotowanie i wysłanie wezwania do zapłaty.

§14

1. Wysokość Opłaty Abonamentowej może podlegać zmianie między innymi przy uwzględnieniu: wskaźnika inflacji za półrocze poprzedzające, podwyżek opłat dokonywanych przez Innych Operatorów, znaczących podwyżek opłat bankowych, wzrostu kosztów dzierżawy kabli od Innych Operatorów, zmiany wysokości podatków (w tym VAT), wzrostu kursów walut obcych itp.

2. Operator jest zobowiązany poinformować Abonenta pisemnie o zmianie wysokości Opłaty Abonamentowej. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta o nie zaakceptowaniu nowej wysokości Opłaty Abonamentowej uważa się za wyrażenie zgody na zmianę. Abonent zobowiązany jest dostarczyć takie oświadczenie do Operatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnej informacji o zmianie wysokości Opłaty Abonamentowej. Brak zgody Abonenta na zmianę wysokości Opłaty Abonamentowej jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

Rozdział IV. Obowiązki i prawa Operatora.

§15

1. Operator zobowiązany jest do świadczenia Usług Internetowych Abonentowi w sposób ciągły.

2. Operator zobowiązany jest do nadzoru nad własnymi urządzeniami transmisyjnymi zlokalizowanymi w węzłach Operatora w celu zapewnienia stałej dostępności do sieci Internet oraz okresowej ich kontroli.

3. Operator zobowiązany jest do wykonywania przeglądów, w miarę możliwości w dniach wolnych od pracy lub w porze najniższego obciążenia łączy.

4. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do sieci Internet spowodowanych konserwacją lub modernizacją sieci, nie dłuższych jednorazowo niż 6 godzin i nie więcej niż przez 3 dni w kwartale. Przekroczenie wskazanego okresu spowoduje, iż Operator obniży wysokość Opłaty Abonamentowej w następnym miesiącu o 1/30 za każdy kolejny dzień braku dostępu.

5. Operator zawiadomi Abonenta o planowanej dłuższej przerwie w dostępie do sieci Internet – co najmniej 24 godziny przed jej wystąpieniem – pocztą elektroniczną, ogłoszeniem na stronie www, lub telefonicznie.

6. Bezpłatne usługi konsultacyjne są świadczone wyłącznie Abonentom, którzy uiszczają Opłatę Abonamentową za korzystanie z usług Operatora.

§16

Operator ma prawo do odłączenia Abonenta od Usług Internetowych w przypadku stwierdzenia:

1. nieuprawnionego działania w sieci,

2. działania na szkodę innych Abonentów i Innych Operatorów,

3. udostępniania treści sprzecznych z prawem,

4. nieopłacania w terminie Opłaty Abonamentowej (jeśli Abonent pozostaje w zwłoce 7 dni z uregulowaniem Opłaty Abonamentowej za jeden Cykl Rozliczeniowy).

§17

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść Stron www, wyświetlanych na komputerze Abonenta, w szczególności za ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za kontent przesyłanych treści, które mogą w sposób świadomy lub nieumyślny naruszać prawo polskie i międzynarodowe włączając w to materiały będące pogróżkami, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, lub konfliktowe w stosunku do osób trzecich lub innej prywatności.

2. Operator może opublikować listę referencyjną zawierającą spis swoich klientów, chyba że Abonent pisemnie nie zezwoli na umieszczenie go na tej liście.

3. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu strat, jakie może ponieść Abonent na skutek niewłaściwego działania sieci Internet na terenie oraz poza terenem Polski.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług Internetowych spowodowanych awarią Urządzeń Abonenckich (np. komputera). W okresie trwania przerwy Abonent jest zobowiązany do uiszczania pełnej Opłaty Abonamentowej.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat, jakie może ponieść Abonent na skutek braku programu zabezpieczającego przed wirusami, chroniącego jego komputer i urządzenia Abonenckie.

Rozdział V. Obowiązki Abonenta.

§18

1. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Operatora, listem poleconym, pocztą elektroniczną, o wszelkich zmianach danych identyfikacyjnych dotyczących Abonenta, zawartych w Umowie.

2. Doręczenia są skuteczne pod ostatnim adresem wskazanym przez Abonenta w Umowie lub aneksie do Umowy.

§19

1. Abonent zobowiązuje się do właściwego korzystania z Usług Internetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

2. Abonent zobowiązany jest do ochrony systemu przed wprowadzeniem do niego „wirusów”.

3. Za szkody wyrządzone osobom trzecim przez treści wysyłane w Internet przez Abonenta odpowiada Abonent.

Rozdział VI. Zasady usuwania usterek i awarii.

§20

Usunięcie Usterki powinno nastąpić w możliwie najszybszym terminie i według kolejności zgłoszeń.

§21

1. Usunięcie Awarii wynikającej z uszkodzenia urządzeń abonenckich powinno nastąpić nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia. Po upływie tego czasu Abonentowi przysługuje prawo do obniżenia Opłaty Abonamentowej o 1/30 ceny abonamentu netto za każdy następny dzień trwania awarii po upływie 72 godzin.

2. Usunięcie Awarii wynikających z uszkodzenia urządzeń Operatora (na przykład wskutek wyładowań atmosferycznych lub uszkodzeń sieci energetycznej) powinny nastąpić w możliwie najszybszym terminie, jednak nie dłużej niż w ciągu 7 kolejnych dni.

3. Za okres braku świadczenia Usług Internetowych, wynikający z Awarii urządzeń Operatora (z przyczyn wymienionych w punkcie 2 §21 Rozdział VI) trwającej dłużej niż 7 kolejnych dni, Abonentowi przysługuje prawo do obniżenia Opłaty Abonamentowej o 1/30 ceny abonamentu netto za każdy następny dzień trwania awarii po upływie siódmego dnia awarii.

§22

1. Abonent jest zobowiązany, w celu dokonania przeglądu, pomiarów i usuwania Usterek, do udostępnienia Przedstawicielowi, Urządzeń lub instalacji kablowej w zajmowanej przez siebie nieruchomości lub lokalu, w godzinach od 8 do 20.

2. Podczas dokonywania w/w czynności, w lokalu musi być obecny Abonent lub upoważniona przez niego osoba.

3. Usterki urządzeń oraz elementów instalacyjnych w lokalu abonenta po upływie roku od daty przyłączenia do sieci i podpisania umowy o świadczenie usług internetowych będą usuwane odpłatnie zgodnie z cennikiem usług AKPROGRES.

Rozdział VII. Zmiana Umowy lub Regulaminu.

§23

Operator jest zobowiązany poinformować Abonenta o każdej zmianie Umowy lub Regulaminu na 14 dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu wiąże Abonenta, jeżeli nie wypowie on Umowy w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o proponowanej zmianie.

§24

Brak pisemnego oświadczenia Abonenta o nie przyjęciu nowych warunków Umowy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zmianie oznacza akceptację zmiany Umowy.

Rozdział VIII. Rozwiązanie Umowy.

§25

1. Umowa zostaje rozwiązana, jeżeli Abonent, zawiadomiony o zmianie wysokości Opłaty Abonamentowej lub innych postanowień, złoży pisemne wypowiedzenie Umowy, przesyłając je listem poleconym do siedziby Operatora.

2. Termin wypowiedzenia biegnie od dnia jego doręczenia.

§26

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

2. Oświadczenie winno zostać przesłane drugiej stronie Umowy listem poleconym.

§27

1. Operator może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy Abonent:

a)nie uiści opłaty instalacyjnej w ciągu 7 dni od daty uruchomienia usług zamówionych przez Abonenta

b)pozostaje w zwłoce 14 dni z uregulowaniem Opłaty Abonamentowej za co najmniej jeden Cykl Rozliczeniowy;

c) używa Urządzeń albo innego mienia Operatora lub osoby, której sieć jest wykorzystywana przez Operatora do świadczenia Usług Internetowych, w sposób niezgodny z Regulaminem, bądź sprzeczny z ich przeznaczeniem, a w szczególności dokonuje ich przeróbek lub nieuprawnionych podłączeń, względnie udostępnia Internet poza swoim lokalem.

1. Gdy zaistnieje któraś z sytuacji wymienionych w ust. 1, Operator wysyła listem poleconym upomnienie wzywające Abonenta do przestrzegania postanowień Umowy. Jeżeli Abonent nie zastosuje się do poleceń Operatora w ciągu 7 dni od doręczenia upomnienia, Operator rozwiązuje Umowę ze skutkiem natychmiastowym, blokując świadczone przez Operatora Abonentowi usługi.

2. Ponowne podłączenie może nastąpić tylko po uprzednim uregulowaniu przez Abonenta zaległości oraz wniesieniu opłaty aktywacyjnej określonej w Cenniku.

§28

Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron, jednak jeśli to nastąpi przed upływem 12 miesięcy od daty podpisania Umowy i z winy Abonenta, Abonent zobowiązany jest ponieść dodatkową opłatę określoną w Cenniku usług za wcześniejsze zerwanie umowy.

§29

Umowa może być rozwiązana przez Operatora w każdym czasie z zachowaniem okresu wypowiedzenia jednego miesiąca w przypadku:

a) zaistnienia sytuacji, gdzie ilość Abonentów sieci w danym obszarze zmniejszy się do zbyt niskiego poziomu, aby utrzymanie sieci było celowe i rentowne. W takim przypadku Operator jest zobowiązany z wyprzedzeniem jednego miesiąca dostarczyć Abonentowi pismo o rozwiązaniu umowy z powodu braku wystarczającej ilości Abonentów w obszarze występowania sieci;

b) utraty odpowiednich warunków technicznych, nie z winy Operatora, których brak uniemożliwi dalsze świadczenie usług Abonentom.

Rozdział IX. Wygaśnięcie umowy.

§30

1. Umowa wygasa wskutek:

a) śmierci Abonenta;

b) utraty przez Abonenta Tytułu Prawnego do nieruchomości lub lokalu albo cofnięcia zgody przez osobę posiadającą Tytuł Prawny.

2. Wygaśnięcie umowy nie wpływa na powstałe wcześniej zobowiązania Abonenta wobec Operatora.

Rozdział X. Tryb reklamacji i zgłoszeń.

§31

1. Abonent ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy ma zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług.

2. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej (list polecony lub pocztą elektroniczną) i zawierać następujące informacje:

a) imię, nazwisko (nazwę) i adres Abonenta zgłaszającego reklamację;

b) przedmiot reklamacji;

c) datę i podpis Abonenta (w przypadku złożenia reklamacji listem poleconym)

3. Operator prowadzi księgę reklamacji zawierającą numer zarejestrowanej reklamacji, imię, nazwisko (nazwę) i adres Abonenta zgłaszającego reklamację oraz krótki opis przedmiotu reklamacji.

4. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 10 dni roboczych.

§32

Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty Rachunku. W przypadku uznania reklamacji, Operator zwróci nienależnie pobrane Opłaty Abonamentowe.

Rozdział XI. Postanowienia końcowe.

§33

Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług Internetowych spowodowane:

1. przerwami w działaniu sieci Innych Operatorów;

2. przerwami w dostawie energii elektrycznej;

3. działaniem Siły Wyższej.

§34

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie lub wady Urządzeń Abonenckich i nie dokonuje jego napraw lub adaptacji.

§35

1. Podczas wyładowań atmosferycznych Urządzenia Abonenckie powinny być odłączone od zasilania energetycznego.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego korzystania z Urządzeń Abonenckich.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w oprogramowaniu lub w sprzęcie Abonenta powstałe wskutek korzystania z Usług Internetowych.

§36

W przypadku sporów wynikłych na tle wykonania lub interpretacji Umowy, Cennika bądź Regulaminu, Abonent nie ma prawa podnosić zarzutu, iż nie został zapoznany z Regulaminem, a tym samym jego prawa zostały ograniczone.

§37

Abonent wyraża zgodę na przejście praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmiot wskazany przez Operatora.

§38

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania Umowy będą załatwiane polubownie, a jeśli to nie będzie możliwe, podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

§39

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Koniec